Shant TV Online

Ի՞նչ դիտել Ե՞րբ դիտել Ո՞ր ալիքով դիտել

Shant TV Online

{ "http://www.tvcuyc.am/arm/Watch/Shant-tv-online": { "comments": { "data": [ { "id": "10151179687345694_10154973249040694", "from": { "id": "574184930", "name": "Norayr Amirkhanyan" }, "message": "Avtoshqert on Shant now", "can_remove": false, "created_time": "2014-12-20T12:17:18+0000", "like_count": 0, "user_likes": false }, { "id": "10151179687345694_29482966", "from": { "id": "574184930", "name": "Norayr Amirkhanyan" }, "message": "Mi vnaseq dzez!", "can_remove": false, "created_time": "2012-01-24T15:37:55+0000", "like_count": 1, "user_likes": false }, { "id": "10151179687345694_40166640", "from": { "id": "574184930", "name": "Norayr Amirkhanyan" }, "message": "X-Factor online Mihran Petrosian xzaruma.", "message_tags": [ { "id": "100002462445638", "name": "Mihran Petrosian", "type": "user", "offset": 16, "length": 16 } ], "can_remove": false, "created_time": "2013-05-12T15:47:39+0000", "like_count": 0, "user_likes": false }, { "id": "10151179687345694_10154709123460694", "from": { "id": "100000316563690", "name": "Vahan Amiryan" }, "message": "arterkrum em", "can_remove": false, "created_time": "2014-10-08T21:06:16+0000", "like_count": 0, "user_likes": false } ], "paging": { "cursors": { "after": "MjM=", "before": "MjY=" } } } }}
This div will be turned into a dynamic clock
Ժամային գոտի՝ UTC+4
babelon

Babelon ուսումնական կենտրոն