Kultura TV Online

Ի՞նչ դիտել Ե՞րբ դիտել Ո՞ր ալիքով դիտել
{ "http://www.tvcuyc.am/arm/Watch/Kultura-tv-online": { "comments": { "data": [ { "id": "10150607632254878_23158458", "from": { "id": "100002485749253", "name": "Harutyun Jivanyan" }, "message": "lav e, ch hashvac terutyunnery", "can_remove": false, "created_time": "2012-03-13T18:38:46+0000", "like_count": 0, "user_likes": false }, { "id": "10150607632254878_27733641", "from": { "id": "100003140806271", "name": "Gohar Rafayelyan" }, "message": "voch mi ban el chka, es chei spasum.", "can_remove": false, "created_time": "2013-02-20T17:14:59+0000", "like_count": 0, "user_likes": false } ], "paging": { "cursors": { "after": "MQ==", "before": "Mg==" } } } }}
This div will be turned into a dynamic clock
Ժամային գոտի՝ UTC+4
babelon

Babelon ուսումնական կենտրոն